Ömürünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama( Hurda Araç Alımı)

Hurda Araçlarınızı Teslim Etmek için 0312 396 42 64-0544 783 66 68 den Bilgi alabilirsiniz

Reklam Alanı

2018 Hurda Araç Teşviki

3.3. Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı

18/5/2018 tarihli 30425  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamında ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı,

a) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,


Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek

ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak,

tespit edilmiştir.

Buna göre, yeni araç alımında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden; otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan Kararnamede belirlenen tutarlar, bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına bakılmaksızın 10.000 TL, terkin edilir.

Yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, araç cinsleri itibarıyla yukarıda belirtilen tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi tahsil edilmez. Tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan tutar iade edilmez ve başka bir araç alımında kullanılamaz.

Reklam Alanı

2018 Hurda Teşvikinden Yararlanılabilecek Araçlar

7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, düzenlemenin kapsamına 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Kanununa ekli (II) sayılı listenin;

-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler,

-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,

-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar,

-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up, kamyonet, kamyon vb. araçlar

girmektedir.

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı

cins yeni bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı liste  kapsamında

yer almayan araçlar için düzenlemeden yararlanılamayacağı gibi, söz konusu liste kapsamında yer almakla birlikte kayıt ve tescile tabi

olmayan veya maddede belirtilen G.T.İ.P. numaraları dışında kalan araçlar (87.05 G.T.İ.P. numaralı özel amaçlı motorlu taşıtlar, 87.09 G.T.İ.P.

numaralı araçlar, 87.11 G.T.İ.P. numaralı motosikletler ve mopedler, 88.02 G.T.İ.P. numaralı hava taşıtları, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11

ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtları, traktörler, iş makinaları vb.) için de düzenlemeden yararlanılması mümkün değildir.

Öte yandan, madde hükmünden yararlanılabilmesi için kapsama dâhil kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların doğrudan veya

Bakanlar Kurulunca nitelikleri belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da yine Bakanlar Kurulunca belirlenen hurda teslim

yerlerine fiilen teslim edilmesi şart olduğundan, mevcut bulunmayan (kayıp, çalıntı gibi) veya motorlu araç vasfını kaybetmiş

araçlar için düzenlemeden yararlanılması mümkün değildir. Buna göre, ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak aracın araç bütünlüğünün

korunuyor olması, motor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının mevcut bulunması gerekir.

Kayıt ve tescili silinerek ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil

belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur. Örneğin, tescil belgesinde 1994 model olduğu

belirtilen bir aracın 2018 yılındaki yaşı, 1994 yılında bir yaşında kabul edilmek suretiyle 25 olarak hesaplanır. Bu durumda 2018 yılında 2003

model ve daha eski model araçların, 2019 yılında ise 2004 model ve daha eski model araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması

halinde düzenlemeden yararlanılabilir.

Diğer taraftan, trafiğe çıktıkları yıldan daha sonraki yılın model yılını haiz olan araçların yaşının hesaplanmasında da tescil belgesinde yazılı

model yılı dikkate alınır. Örneğin, 2004 model aracın tescil işlemi 2003 yılında yapılmış olsa dahi bu araç 2018 yılında 15 yaşında kabul

edilir ve bu yıl ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, bu araç için düzenlemeden yararlanılamaz. Ancak, söz konusu araç

için 2019 yılında düzenlemeden yararlanılabileceği tabiidir.

Madde kapsamında yeni alınacak aracın, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçla aynı cins olması gerekir. Aynı cinsten kasıt, esas itibarıyla

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin aynı tarife pozisyonu sırasında yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca (Türkiye Noterler Birliği veya

noterliklerce) aynı cinste kayıt ve tescil edilen araçlardır. Örneğin, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın kamyonet cinsi bir

araç olması halinde, düzenlemeden sadece kamyonet cinsi yeni bir aracın ilk iktisabında yararlanılabilir; başka cins bir aracın, örneğin

otomobilin ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılamaz.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan bir araç olması

halinde, yeni alınacak aracın motor silindir hacminin 1600 cm³ ve altında olması gerekir. Ancak, madde kapsamında yeni alınacak aynı cins

aracın sadece elektrik motorlu olması durumunda, motor gücü sınırlaması olmaksızın düzenlemeden yararlanılabilir.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması bulunmamaktadır. Örneğin, 87.03 G.T.İ.P.

numarasındaki 2000 model, motor silindir hacmi 1900 cm³ olan otomobilin ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, motor

silindir hacmi 1600 cm³ ve altında olan otomobilin ilk iktisabında, madde hükmünden yararlanılabilir.

Ayrıca, madde kapsamındaki 8701.20, 87.02 ve 87.04 G.T.İ.P. numarasındaki araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde,

aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında motor silindir hacmine bakılmaksızın madde hükmünden yararlanılabilir.

Reklam Alanı

Hurda Aracı Nereye Nasıl Teslim Edebilirim?

1-Araç Ruhsatı ile Noterden Vergi Borcu Yoktur Yazısı Alınır.

2-Hurda Araç Firmamıza Teslim Edilir.( Dileyen Müşterilerimize Çekici Konusunda Yardımcı Olurum)

3-Firmamız Tarafından Bertaraf Formu Düzenlenir ve Araç Sahibini İmzalatılır.

4-Araç Sahibi Bertaraf formu ile Noterden Araç Hurda Düşümünü Yaptırır.

5-Bertaraf Formlarını Tekrar Firmamıza Getirir

LEVENT TİCARET-ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ GEÇİCİ DEPOLAMA FİRMAMIZDAN SİZ SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE

BİR KOLAYLIK DAHA!!!

DİLEYEN MÜŞTERİLERİMİZ YUKARIDAKİ İŞLEMLERİ ANLAŞMALI TAKİPÇİMİZ TARAFINDAN YAPTIRILIR

Reklam Alanı

Hurda Teşvikinden Yararlanabilecek Kişiler

Madde hükmünden, ilgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı bu Tebliğin (3.1.) bölümünde belirtilen araçlarını bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde,

doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden ya da hurdaya çıkartan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabilir.

Düzenlemeden yararlanma hakkı, trafik sicilinde adlarına araç kayıtlı olan kişilere ait olup, bir başkasına devredilemez.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde, sadece tek bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. Bu kapsamda yeni araç, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın tüm malikleri tarafından adlarına müştereken kayıt ve tescil edilmek üzere iktisap edilebileceği gibi diğer maliklerin, araç üzerindeki mülkiyet hakkından bir kişi lehine feragat etmesi suretiyle, maliklerden biri tarafından da bu malik adına kayıt ve tescil edilmek üzere iktisap edilebilir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kuruluşları hariç) madde hükümlerinden yararlanamaz.

Reklam Alanı

Sizin için Seçtiklerimiz

Adana Hurda Araç Teslim Yerleri

Adana Hurda Araç Teslim Yerleri

Levent Ticaret Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama Adana Hurda Araç Teslim Yerleri;Adana Aladağ H..

Adıyman Hurda Araç Teslim Yerleri

Adıyman Hurda Araç Teslim Yerleri

Adıyman Hurda Araç Teslim Yerleri..

Afyonkarahisar Hurda Araç Teslim Yerleri

Afyonkarahisar Hurda Araç Teslim Yerleri

Afyonkarahisar Hurda Araç Teslim Yerleri..

Ağrı Hurda Araç Teslim Yerleri

Ağrı Hurda Araç Teslim Yerleri

Ağrı Hurda Araç Teslim Yerleri..

Amasya Hurda Araç Teslim Yerleri

Amasya Hurda Araç Teslim Yerleri

Amasya Hurda Araç Teslim Yerleri..

Ankara Hurda Araç Teslim Yerleri

Ankara Hurda Araç Teslim Yerleri

Ankara Hurda Araç Teslim Yerleri    ..

Antalya Hurda Araç Teslim Yerleri

Antalya Hurda Araç Teslim Yerleri

Antalya Hurda Araç Teslim Yerleri..

Artvin Hurda Araç Teslim Yerleri

Artvin Hurda Araç Teslim Yerleri

Artvin Hurda Araç Teslim Yerleri..

Balıkesir Hurda Araç Teslim Yerleri

Balıkesir Hurda Araç Teslim Yerleri

Balıkesir Hurda Araç Teslim Yerleri..

Bartın Hurda Araç Teslim Yerleri

Bartın Hurda Araç Teslim Yerleri

Bartın Hurda Araç Teslim Yerleri..

Batman Hurda Araç Teslim Yerleri

Batman Hurda Araç Teslim Yerleri

Batman Hurda Araç Teslim Yerleri..

Bayburt Hurda Araç Teslim Yerleri

Bayburt Hurda Araç Teslim Yerleri

Bayburt Hurda Araç Teslim Yerleri..

Bilecik Hurda Araç Teslim Yerleri

Bilecik Hurda Araç Teslim Yerleri

Bilecik Hurda Araç Teslim Yerleri..

Bingöl Hurda Araç Teslim Yerleri

Bingöl Hurda Araç Teslim Yerleri

Bingöl Hurda Araç Teslim Yerleri..

Bitlis Hurda Araç Teslim Yerleri

Bitlis Hurda Araç Teslim Yerleri

Bitlis Hurda Araç Teslim Yerleri ..

Bolu Hurda Araç Teslim Yerleri

Bolu Hurda Araç Teslim Yerleri

Bolu Hurda Araç Teslim Yerleri    ..

Burdur Hurda Araç Teslim Yerleri

Burdur Hurda Araç Teslim Yerleri

Burdur Hurda Araç Teslim Yerleri..

Bursa Hurda Araç Teslim Yerleri

Bursa Hurda Araç Teslim Yerleri

Bursa Hurda Araç Teslim Yerleri..

Çanakkale Hurda Araç Teslim Yerleri

Çanakkale Hurda Araç Teslim Yerleri

Çanakkale Hurda Araç Teslim Yerleri..

Çankırı Hurda Araç Teslim Yerleri

Çankırı Hurda Araç Teslim Yerleri

Çankırı Hurda Araç Teslim Yerleri..

Çorum Hurda Araç Teslim Yerleri

Çorum Hurda Araç Teslim Yerleri

Çorum Hurda Araç Teslim Yerleri..

Denizli Hurda Araç Teslim Yerleri

Denizli Hurda Araç Teslim Yerleri

Denizli Hurda Araç Teslim Yerleri..

Diyarbakır Hurda Araç Teslim Yerleri

Diyarbakır Hurda Araç Teslim Yerleri

Diyarbakır Hurda Araç Teslim Yerleri..

Düzce Hurda Araç Teslim Yerleri

Düzce Hurda Araç Teslim Yerleri

Düzce Hurda Araç Teslim Yerleri..

Edirne Hurda Araç Teslim Yerleri

Edirne Hurda Araç Teslim Yerleri

Edirne Hurda Araç Teslim Yerleri..

Elazığ Hurda Araç Teslim Yerleri

Elazığ Hurda Araç Teslim Yerleri

Elazığ Hurda Araç Teslim Yerleri..

Erzincan Hurda Araç Teslim Yerleri

Erzincan Hurda Araç Teslim Yerleri

Erzincan Hurda Araç Teslim Yerleri..

Erzurum Hurda Araç Teslim Yerleri

Erzurum Hurda Araç Teslim Yerleri

Erzurum Hurda Araç Teslim Yerleri..

Eskişehir Hurda Araç Teslim Yerleri

Eskişehir Hurda Araç Teslim Yerleri

Eskişehir Hurda Araç Teslim Yerleri..

Gaziantep Hurda Araç Teslim Yerleri

Gaziantep Hurda Araç Teslim Yerleri

Gaziantep Hurda Araç Teslim Yerleri..

Giresun Hurda Araç Teslim Yerleri

Giresun Hurda Araç Teslim Yerleri

Giresun Hurda Araç Teslim Yerleri..

Gümüşhane Hurda Araç Teslim Yerleri

Gümüşhane Hurda Araç Teslim Yerleri

Gümüşhane Hurda Araç Teslim Yerleri..

Hakkari Hurda Araç Teslim Yerleri

Hakkari Hurda Araç Teslim Yerleri

Hakkari Hurda Araç Teslim Yerleri..

Hatay Hurda Araç Teslim Yerleri

Hatay Hurda Araç Teslim Yerleri

Hatay Hurda Araç Teslim Yerleri..

İçel (Mersin) Hurda Araç Teslim Yerleri

İçel (Mersin) Hurda Araç Teslim Yerleri

İçel (Mersin) Hurda Araç Teslim Yerleri..

Iğdır Hurda Araç Teslim Yerleri

Iğdır Hurda Araç Teslim Yerleri

Iğdır Hurda Araç Teslim Yerleri..

Isparta Hurda Araç Teslim Yerleri

Isparta Hurda Araç Teslim Yerleri

Isparta Hurda Araç Teslim Yerleri..

İstanbul Hurda Araç Teslim Yerleri

İstanbul Hurda Araç Teslim Yerleri

İstanbul Hurda Araç Teslim Yerleri..

İzmir Hurda Araç Teslim Yerleri

İzmir Hurda Araç Teslim Yerleri

İzmir Hurda Araç Teslim Yerleri..

K.maraş Hurda Araç Teslim Yerleri

K.maraş Hurda Araç Teslim Yerleri

K.maraş Hurda Araç Teslim Yerleri..

Karabük Hurda Araç Teslim Yerleri

Karabük Hurda Araç Teslim Yerleri

Karabük Hurda Araç Teslim Yerleri..

Karaman Hurda Araç Teslim Yerleri

Karaman Hurda Araç Teslim Yerleri

Karaman Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kars Hurda Araç Teslim Yerleri

Kars Hurda Araç Teslim Yerleri

Kars Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kastamonu Hurda Araç Teslim Yerleri

Kastamonu Hurda Araç Teslim Yerleri

Kastamonu Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kayseri Hurda Araç Teslim Yerleri

Kayseri Hurda Araç Teslim Yerleri

Kayseri Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kilis Hurda Araç Teslim Yerleri

Kilis Hurda Araç Teslim Yerleri

Kilis Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kırıkkale Hurda Araç Teslim Yerleri

Kırıkkale Hurda Araç Teslim Yerleri

Kırıkkale Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kırklareli Hurda Araç Teslim Yerleri

Kırklareli Hurda Araç Teslim Yerleri

Kırklareli Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kırşehir Hurda Araç Teslim Yerleri

Kırşehir Hurda Araç Teslim Yerleri

Kırşehir Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kocaeli Hurda Araç Teslim Yerleri

Kocaeli Hurda Araç Teslim Yerleri

Kocaeli Hurda Araç Teslim Yerleri..

Konya Hurda Araç Teslim Yerleri

Konya Hurda Araç Teslim Yerleri

Konya Hurda Araç Teslim Yerleri..

Kütahya Hurda Araç Teslim Yerleri

Kütahya Hurda Araç Teslim Yerleri

Kütahya Hurda Araç Teslim Yerleri..

Malatya Hurda Araç Teslim Yerleri

Malatya Hurda Araç Teslim Yerleri

Malatya Hurda Araç Teslim Yerleri..

Manisa Hurda Araç Teslim Yerleri

Manisa Hurda Araç Teslim Yerleri

Manisa Hurda Araç Teslim Yerleri..

Mardin Hurda Araç Teslim Yerleri

Mardin Hurda Araç Teslim Yerleri

Mardin Hurda Araç Teslim Yerleri..

Muğla Hurda Araç Teslim Yerleri

Muğla Hurda Araç Teslim Yerleri

Muğla Hurda Araç Teslim Yerleri..

Muş Hurda Araç Teslim Yerleri

Muş Hurda Araç Teslim Yerleri

Muş Hurda Araç Teslim Yerleri..

Nevşehir Hurda Araç Teslim Yerleri

Nevşehir Hurda Araç Teslim Yerleri

Nevşehir Hurda Araç Teslim Yerleri..

Niğde Hurda Araç Teslim Yerleri

Niğde Hurda Araç Teslim Yerleri

Niğde Hurda Araç Teslim Yerleri..

Ordu Hurda Araç Teslim Yerleri

Ordu Hurda Araç Teslim Yerleri

Ordu Hurda Araç Teslim Yerleri..

Osmaniye Hurda Araç Teslim Yerleri

Osmaniye Hurda Araç Teslim Yerleri

Osmaniye Hurda Araç Teslim Yerleri..

Rize Hurda Araç Teslim Yerleri

Rize Hurda Araç Teslim Yerleri

Rize Hurda Araç Teslim Yerleri..

Sakarya Hurda Araç Teslim Yerleri

Sakarya Hurda Araç Teslim Yerleri

Sakarya Hurda Araç Teslim Yerleri..

Samsun Hurda Araç Teslim Yerleri

Samsun Hurda Araç Teslim Yerleri

Samsun Hurda Araç Teslim Yerleri..

Şanlıurfa Hurda Araç Teslim Yerleri

Şanlıurfa Hurda Araç Teslim Yerleri

Şanlıurfa Hurda Araç Teslim Yerleri..

Siirt Hurda Araç Teslim Yerleri

Siirt Hurda Araç Teslim Yerleri

Siirt Hurda Araç Teslim Yerleri..

Sinop Hurda Araç Teslim Yerleri

Sinop Hurda Araç Teslim Yerleri

Sinop Hurda Araç Teslim Yerleri..

Şırnak Hurda Araç Teslim Yerleri

Şırnak Hurda Araç Teslim Yerleri

Şırnak Hurda Araç Teslim Yerleri..

Sivas Hurda Araç Teslim Yerleri

Sivas Hurda Araç Teslim Yerleri

Sivas Hurda Araç Teslim Yerleri..

Tekirdağ Hurda Araç Teslim Yerleri

Tekirdağ Hurda Araç Teslim Yerleri

Tekirdağ Hurda Araç Teslim Yerleri..

Tokat Hurda Araç Teslim Yerleri

Tokat Hurda Araç Teslim Yerleri

Tokat Hurda Araç Teslim Yerleri..

Trabzon Hurda Araç Teslim Yerleri

Trabzon Hurda Araç Teslim Yerleri

Trabzon Hurda Araç Teslim Yerleri..

Tunceli Hurda Araç Teslim Yerleri

Tunceli Hurda Araç Teslim Yerleri

Tunceli Hurda Araç Teslim Yerleri..

Uşak Hurda Araç Teslim Yerleri

Uşak Hurda Araç Teslim Yerleri

Uşak Hurda Araç Teslim Yerleri..

Van Hurda Araç Teslim Yerleri

Van Hurda Araç Teslim Yerleri

Van Hurda Araç Teslim Yerleri..

Yalova Hurda Araç Teslim Yerleri

Yalova Hurda Araç Teslim Yerleri

Yalova Hurda Araç Teslim Yerleri..

Yozgat Hurda Araç Teslim Yerleri

Yozgat Hurda Araç Teslim Yerleri

Yozgat Hurda Araç Teslim Yerleri..

Zonguldak Hurda Araç Teslim Yerleri

Zonguldak Hurda Araç Teslim Yerleri

Zonguldak Hurda Araç Teslim Yerleri..

Hurda Araç Teslim Yerleri 05447836668

Hurda Araç Teslim Yerleri 05447836668

Hurda Araç Teslim Yerleri 05447836668 den bilgi alabilirsiniz..

Hurda Araç Teslim Yeri 05447836668

Hurda Araç Teslim Yeri 05447836668

Hurda Araç Teslim Yeri 05447836668..

Reklam Alanı

2018 hurda teşviki ile alınabilecek araçlar

2018 hurda teşviki ile alınabilecek araçlar;

Tam 10.000 TL yararlanan araçlar matrahı Vergisiz Matrahı 40.000 TL ve altında olan araçlar

Reklam Alanı

Hurda Araç Teslim Yerleri

Hurda Araç Teslim Yerleri:

ÖTA Ne Demek?

--- Ömrünü tamamlamış araç (ÖTA): Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun aracı,

ÖTA Teslim Yeri?

--- Kayıttan düşme ve bertaraf formu temin edilerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerinin tamamlandığı yeri,

Yukarıda Belirtildiği Üzere Ömrünü Tamamlamış Araç yani Hurda Araç Geçici Depolama Tesisimizin Yetkilendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından

Yapılmış Olup, Firmamız 30/12/2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamından yetkilendirilmiştir.

Hurda Araç Teslim Yeri olarak faaliyet göstermekteyiz

Reklam Alanı

Sizin için Seçtiklerimiz

Acura Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Acura Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Acura Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68    ..

AKIA Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

AKIA Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

AKIA Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Alfa Romeo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Alfa Romeo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Alfa Romeo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Askam Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Askam Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Askam Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Aston Martin Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Aston Martin Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Aston Martin Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Audi Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Audi Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Audi Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Bedford Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Bedford Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Bedford Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Bentley Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Bentley Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Bentley Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

BMC Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

BMC Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

BMC Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

BMW Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

BMW Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

BMW Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Bugatti Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Bugatti Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Bugatti Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Buick Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Buick Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Buick Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Cadillac Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Cadillac Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Cadillac Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Chery Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Chery Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Chery Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Chevrolet Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Chevrolet Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Chevrolet Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Chrysler Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Chrysler Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Chrysler Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Citroën Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Citroën Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Citroën Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Dacia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Dacia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Dacia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Daewoo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Daewoo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Daewoo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

DAF Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

DAF Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

DAF Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Daihatsu Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Daihatsu Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Daihatsu Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

DFM Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

DFM Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

DFM Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Dodge Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Dodge Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Dodge Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

FAW Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

FAW Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

FAW Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Ferrari Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ferrari Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ferrari Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Fiat Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Fiat Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Fiat Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Ford Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ford Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ford Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

GAZ Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

GAZ Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

GAZ Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Geely  Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Geely  Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Geely  Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

GMC Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

GMC Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

GMC Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Hino Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Hino Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Hino Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Honda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Honda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Honda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Hummer Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Hummer Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Hummer Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Hyundai Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Hyundai Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Hyundai Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Ikco Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ikco Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ikco Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Infiniti Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Infiniti Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Infiniti Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Isobus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Isobus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Isobus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Isuzu Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Isuzu Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Isuzu Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Iveco - Otoyol Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Iveco - Otoyol Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Iveco - Otoyol Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Jaguar Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Jaguar Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Jaguar Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Jeep Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Jeep Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Jeep Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Karsan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Karsan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Karsan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Kia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Kia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Kia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Lada Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lada Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lada Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Lamborghini Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lamborghini Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lamborghini Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Lancia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lancia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lancia Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Land Rover Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Land Rover Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Land Rover Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Lexus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lexus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lexus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Lincoln Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lincoln Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lincoln Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Lotus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lotus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Lotus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Magirus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Magirus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Magirus Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Mahindra Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mahindra Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mahindra Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Man Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Man Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Man Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Maserati Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Maserati Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Maserati Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Mazda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mazda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mazda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Mercedes - Benz Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mercedes - Benz Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mercedes - Benz Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Mercury Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mercury Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mercury Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

MG Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

MG Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

MG Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Mini Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mini Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mini Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Mitsubishi Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mitsubishi Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Mitsubishi Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Moskwitsch Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Moskwitsch Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Moskwitsch Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Neoplan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Neoplan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Neoplan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Nissan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Nissan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Nissan Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Opel Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Opel Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Opel Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Otokar Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Otokar Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Otokar Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Peugeot Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Peugeot Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Peugeot Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Piaggio Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Piaggio Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Piaggio Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Plymouth Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Plymouth Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Plymouth Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Pontiac Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Pontiac Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Pontiac Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Porsche Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Porsche Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Porsche Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Poyraz Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Poyraz Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Poyraz Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Proton Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Proton Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Proton Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Renault Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Renault Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Renault Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Rolls-Royce Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Rolls-Royce Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Rolls-Royce Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Rover Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Rover Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Rover Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Saab Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Saab Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Saab Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Samsun Hurda Araç Teslim Yerleri

Samsun Hurda Araç Teslim Yerleri

Samsun Hurda Araç Teslim Yerleri..

Samsung Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Samsung Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Samsung Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Scania Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Scania Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Scania Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Seat Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Seat Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Seat Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Skoda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Skoda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Skoda Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Smart Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Smart Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Smart Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Ssangyong Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ssangyong Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Ssangyong Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Subaru Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Subaru Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Subaru Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Suzuki Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Suzuki Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Suzuki Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Tata Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Tata Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Tata Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Temsa Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Temsa Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Temsa Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Tesla Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Tesla Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Tesla Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Tofaş Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Tofaş Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Tofaş Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Toyota  Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Toyota  Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Toyota  Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Volkswagen Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Volkswagen Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Volkswagen Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..

Volvo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Volvo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68

Volvo Hurda Araç Teslim Yeri 0544 783 66 68..